lejebetingelser

 

Tlf.: 75 32 46 11

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Almindelige betingelser for leje af mobilkraner

Download lejebetingelser

  1. Almindelige betingelser

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer.

Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer.

Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge.

Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave.

  1. Udlejers ydelser og afregning heraf

Udlejers ydelser kan omfatte:

* Materielleje (kran og hjælpemateriel)

* Betjening af materiel

* Transport mellem udlejers plads og   retur

* Montering, om- og demontering

* Evt. supplerende forsikring (jf. pkt. 4)

- og kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

  1. Lejerens pligter

Det påhviler lejeren at sikre, at kraner og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund.

Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning.

Ventetid som følge af mangler herved debiteres lejer.

Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.

Lejeren er endvidere forpligtet til at besørge velfærdsforanstaltninger for udlejers mandskab på byggepladsen i henhold til de i medfør af arbejdsmiljøloven udstedte regler.Ved lejers overtrædelse af nævnte regler med hensyn til udlejers mandskab forbeholder udlejer sig ret til at fakturere afholdte udgifter til skurpenge, bod og bøder.

  1. Ansvar og forsikringer

Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Lejer er således ansvarlig for blandt andet skader på ting, personer og materiel, som følger af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/-underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes.

Lejeren bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens  tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Lejer kan ikke påregnes at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode.

Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.

Udlejer brandforsikrer det lejede for egen regning.

Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemands ejendom (tingskade).

Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil 35 mil. kr. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko ud over dette beløb,  hvorfor  det  påhviler  lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.

Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

De af mobil- og autokraner løftede emner er omfattet af udlejers løfteforsikring med indtil 1 mil. kr. pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra udlejers side.

For kranløft af værdier over 1 mil. kr. påhviler det lejeren at tegne supplerende løfteforsikring gennem udlejer,  hvorved eventuelle skader, der skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, dækkes.

Det er en betingelse for erstatningspligt, (ud over 1 mil. kr.) at der af udlejers ordrebekræftelse fremgår at forsikring er tegnet, byrdens værdi og præmiens størrelse.

  1. Tilbud og priser

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer   er   eksklusive   merværdiafgift (moms).  Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende  lejeprisliste.  For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende "Almindelige lejebetingelser for leje af mobilkraner".

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje.

For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser.

  1. Fakturering og betaling

Efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål  af  længere  varighed  -  ved  hver uges/måneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato beregnes renter til betaling sker.

Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.

Udlejer kan kræve forudbetaling af leje.

Eventuelle uoverensstemmelser/tvistig-heder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.

  1. Lejemålets løbetid og ophør

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen  og alle  udgifter  herved  (inkl. transport) skal betales af lejeren.

Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen.

  1. Værneting

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.